Kierunki kształcenia

Lo_Stanisławów

PROFIL EKONOMICZNO- BANKOWY dla absolwentów szkół podstawowych

 • Klasa dla osób, które cechuje ciekawość świata, interesują się matematyką,  które mają predyspozycje kierownicze i organizacyjne. To klasa dla tych, którzy chcą poznać mechanizmy działające na giełdzie i nie boją się podejmowania  decyzji  oraz pracy w grupie;
 • Jest to profil odpowiadający uczniom ze zdolnościami matematycznymi, którzy analizując świat społecznych zależności, patrzą nań przez pryzmat liczb; 
 • Mogą też doskonalić swoje umiejętności, uczestnicząc w zajęcia pozalekcyjnych organizowanych zarówno na terenie szkoły, jak i poza nią, np. współpraca z pracownikami instytucji finansowych, 
  z Politechniką Warszawską i Uniwersytetem Warszawskim, warsztaty w ambasadzie Niemiec, Brytyjskiej, Hiszpanii oraz w ciekawych projektach edukacyjnych; 
 • Program przewiduje zwiększoną liczbę godzin geografii, matematyki i języka angielskiego;
 • Jako absolwent uczeń ma możliwość wyboru różnych kierunków studiów, m.in.: finanse i rachunkowość, matematyka, geografia, ekonomia, inwestycje międzynarodowe, inżynieria, marketing i zarządzanie, administracja, zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, europeistyka, globalny biznes oraz kierunki realizowane w języku angielskim na uczelniach takich jak: Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska, Uniwersytet im. Kardynała Wyszyńskiego czy Szkoła Główna Handlowa, SGGW i wielu innych;
 • W klasie ekonomiczno-bankowej będą rozszerzone następujące przedmioty: matematyka, geografia, język angielski (w tym elementy business English);
 • Dodatkowym przedmiotem będzie programowanie;
 • Z zajęć do wyboru: plastyka, muzyka, filozofia proponujemy lekcje filozofii;
 • Drugi język: kontynuacja języka niemieckiego lub hiszpańskiego.

KLASA EUROPEJSKO – PRAWNICZA dla absolwentów szkół podstawowych

 • Klasa dla osób, które cechuje ciekawość świata, interesują się społecznymi i prawnymi problemami naszego globu, które mają duszę humanisty i temperament prawniczy, są kreatywni oraz posiadają umiejętności krasomówcze;
 • Uczeń pozna mechanizmy funkcjonowania prawa, obowiązujące akty prawne, organy wymiaru sprawiedliwości, zasady obsługi i opieki prawnej. Przewidywana jest współpraca z Sądem Rejonowym, Powiatową Komendą Policji, Urzędem Miasta i Gminy, Starostwem Powiatowym, Administracji i Zarządzania UW w Warszawie (na podstawie umowy partnerskiej zostaną zorganizowane wykłady tematyczne z zakresu prawa i administracji dla uczniów);
 • Mogą też doskonalić swoje umiejętności, uczestnicząc w zajęciach pozalekcyjnych organizowanych zarówno na terenie szkoły, jak i poza nią, np. współpraca z pracownikami instytucji wymiaru sprawiedliwości, z Politechniką Warszawską i Uniwersytetem Warszawskim, Szkołą Główna Handlową, warsztaty w ambasadzie Niemiec, Brytyjskiej, Hiszpanii, uczestnictwo w ciekawych projektach unijnych – wyjazd do Europarlamentu;
 • Program przewiduje zwiększoną liczbę godzin geografii, historii i języka angielskiego;
 • Dodatkowa godzina matematyki już od klasy pierwszej zapewni solidne przygotowanie do egzaminu maturalnego;
 • Jako absolwent uczeń ma możliwość wyboru różnych kierunków studiów, m.in.: prawo, europeistyka, stosunki międzynarodowe, integracja europejska, politologia, historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, socjologia, kierunki realizowane w języku angielskim na uczelniach takich jak: Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska, Uniwersytet im. Kardynała Wyszyńskiego czy Szkoła Główna Handlowa, SGGW i wielu innych;
 • W klasie europejsko-prawniczej będą rozszerzone następujące przedmioty: historia, geografia, język angielski (w tym elementy business English);
 • Przedmioty dodatkowe: elementy prawa, matematyka;
 • Drugi język: kontynuacja języka niemieckiego lub hiszpańskiego.