Kierunki kształcenia

Kierunki kształcenia w roku 2020/2021

Z myślą o uczniach ciekawych świata i ludzi oraz pragnących rozwijać się na miarę swoich potrzeb oferujemy następujące kierunki:

  • Klasa humanistyczno-społeczna: rozszerzony język polski, historia, język angielski plus dodatkowa lekcja matematyki na poziomie podstawowym, by lepiej przygotować się do matury
  • Klasa matematyczno-biologiczna: rozszerzona matematyka, biologia, język angielski (fakultatywne zajęcia algorytmiczno-robotyczne)
  • Drugi język w obu klasach: kontynuacja hiszpańskiego lub kontynuacja niemieckiego.
  • Z uwagi na spore zainteresowanie językiem hiszpańskim uczniów, którzy nie uczyli się go wcześniej, oferujemy w klasie pierwszej zajęcia wyrównawcze z tego języka. Przy wkładzie pracy i systematycznym udziale w zajęciach dodatkowych, nawet początkujący mogą dołączyć do grupy hiszpańskiej

Klasa humanistyczno-społeczna, to klasa dla tych, których pasją jest teatr, kino, sztuki piękne, dziennikarstwo, a także dla tych, którzy pragną poznać rządzące przeszłością reguły: polityczne, społeczne, gospodarcze, religijne i kulturowe, by lepiej zrozumieć mechanizmy współczesności, by świadomie i odpowiedzialnie współtworzyć europejską wspólnotę wartości.
Uczniowie tej klasy będą kształtować umiejętności świadomego i krytycznego odbioru dzieł literackich, ich interpretacji w różnych kontekstach, rozpoznawania w nich odniesień egzystencjalnych, aksjologicznych i historycznych. Będą rozwijać refleksję porządkującą, by świadomie uczestniczyć w różnych sytuacjach komunikacyjnych, związanych zarówno z odbiorem, jak i tworzeniem własnych tekstów oraz doskonalić umiejętności retoryczne.
Będąc w tej klasie, poszerzycie edukację z zakresu języka polskiego, historii oraz języka angielskiego.
W ramach tej klasy proponujemy zajęcia dziennikarskie, recytatorsko – teatralne, nabywanie umiejętności związanych z publicznymi wystąpieniami, spotkania z ciekawymi ludźmi, udział w wielu projektach edukacyjnych i wyjazdach językowych, w Olimpiadzie Wiedzy o Świecie Antycznym czy w konkursach literackich i z historii oraz z języka angielskiego o zasięgu mazowieckim i ogólnopolskim.
Po ukończeniu tej klasy macie możliwość przyszłego kształcenia na kierunkach takich jak: filologia angielska, filologia polska, dziennikarstwo, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, politologia, prawo, prawo kanoniczne, pedagogika specjalna, realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego, reżyseria, pedagogika, psychologia, bibliotekoznawstwo, aktorstwo, historia, architektura wnętrz, administracja, socjologia, ochrona dóbr kultury, etnologia, teologia i wiele innych…

Klasa matematyczno-biologiczna, to klasa dla uczniów, którzy interesują się matematyką i biologią, którzy analizując świat społecznych zależności, lubią patrzeć nań przez pryzmat liczb. Myśl przyświecająca tej klasie, to słowa jednego z największych polskich matematyków – Hugo Steinhausa : „Niezależnie od tego, co będziesz robić w przyszłości, po matematyce będziesz to robić lepiej.”
Matematyka jest nauką, która stanowi istotne wsparcie dla innych dziedzin, zwłaszcza dla nauk przyrodniczych i informatycznych. W klasie tej będziesz rozwijać zdolność myślenia konstruktywnego, uczyć się postępować nieschematycznie i twórczo, opanujesz umiejętności rozumowania matematycznego, co ułatwia w życiu codziennym odróżnianie prawdy od fałszu.
Na biologii pogłębisz wiedzę o zjawiskach i procesach biologicznych, zachodzących na różnych poziomach organizacji życia, poznasz ich złożoność oraz zrozumiesz relacje między organizmami, a także między organizmem a środowiskiem. Nie unikniesz także tematów dotyczących racjonalnego gospodarowania zasobami przyrody, reagowania na zmiany zachodzące w środowisku oraz ochrony różnorodności biologicznej jako wskaźnika zrównoważonego rozwoju.
W ramach tej klasy proponujemy dodatkowe zajęcia z biologii i matematyki, algorytmiki, udział w konkursach przedmiotowych, spotkaniach i warsztatach z ciekawymi ludźmi, wyjazdy na uczelnie wyższe, udział w wielu projektach edukacyjnych i wiele innych.
Po ukończeniu tej klasy masz możliwość przyszłego kształcenia na kierunkach takich jak: medycyna, matematyka, studia matematyczno-przyrodnicze, informatyka, informatyka i ekonometria, inżynieria, architektura krajobrazu (i sprawdzian z rysunku odręcznego), architektura, bezpieczeństwo żywności, bioinżynieria zwierząt, biotechnologia, budownictwo, i gospodarka wodna, inżynieria systemów biotechnicznych, inżynieria środowiska, leśnictwo, meblarstwo, ochrona środowiska, ochrona zdrowia roślin, ogrodnictwo, pedagogika, rolnictwo, socjologia (i j. nowożytny), technologia drewna, technologie energii odnawialnej, technologia żywności i żywienie człowieka, towaroznawstwo w biogospodarce, zarządzanie i inżynieria produkcji, zootechnika, żywienie człowieka i ocena żywności, ekologiczne rolnictwo i produkcja żywności, gastronomia i hotelarstwo, hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich, geologia, fizjoterapia, oceanografia, ochrona środowiska i wiele innych…

Nazwy wyżej wymienionych klas definiują ich rozszerzenia. Jednak należy pamiętać, że liceum ogólnokształcące kształci ogólnie, zgodnie z podstawą programową przewidzianą dla liceum.

W naszej szkole mamy niestandardowe podejście do ucznia. Nauczyciele pozwalają poprawiać nie tylko sprawdziany, ale i kartkówki. Wychodzimy bowiem z założenia, że nie ocena jest najważniejsza, tylko to, że uczeń zrozumie daną partię materiału i będzie w stanie pokazać sobie i nauczycielowi, czego się nauczył – nawet gdy uda mu się to dopiero za trzecim razem. Oczywiście szansę dajemy tym, którzy się starają. Nie zmuszamy do popraw i nie kontynuujemy ich w nieskończoność – wszystko zależy od tego, czy widzimy jakiekolwiek postępy.

Uczniowie naszej szkoły mogą spędzać przerwy w salach, na kanapach. Mają swoje zaplecze socjalne, które wyposażyli w potrzebne akcesoria, by na przerwie móc przygotować sobie kawę lub herbatę. Sami utrzymują na zapleczu porządek.

Liceum wynajmuje sale od szkoły podstawowej w Stanisławowie Pierwszym. Na co dzień korzystamy nie tylko z naszych, dobrze wyposażonych pracowni (każda ma tablicę multimedialną, klimatyzację), ale i z sal przedmiotowych SP takich jak: sala chemiczna, fizyczna, informatyczna, historyczna oraz sale gimnastyczne. Korzystamy z całego zaplecza sportowego, ze stołówki oraz biblioteki i czytelni, sklepiku, z szatni. Mamy miejsca, do których nie wchodzą uczniowie szkoły podstawowej – są to wynajmowane przez nas sale, zaplecza oraz mini-czytelnia, w której uczniowie mogą spędzić czas w ciszy z książką czy z czasopismem oraz odrobić lekcje.Naszym uczniom proponujemy konsultacje i zajęcia dodatkowe. Oferujemy spotkania z wykładowcami uczelni wyższych, wyjazdy do teatru, kina, na wykłady i warsztaty przedmiotowe, ciekawe wycieczki, udział w projektach i konkursach. Zachęcamy do przejrzenia naszych dotychczasowych aktywności prezentowanych na głównej stronie szkoły oraz w zakładce galeria – zobrazuje to najlepiej kierunek naszych codziennych działań