Kierunki kształcenia

Próg punktowy do klasy matematyczno-geograficznej w ubiegłym roku: od 122,1 do ok 180 pkt.
Pamiętajcie, że podczas nowej rekrutacji progi są ustalane na nowo – w zależności od punktów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów.

Kierunki kształcenia w roku 2023/2024

Z myślą o uczniach ciekawych świata i ludzi oraz pragnących rozwijać się na miarę swoich potrzeb zapraszamy do klasy

  • matematyczno-geograficznej (MAT-GEO-ANG) z rozszerzonym językiem angielskim, z kołem matematycznym
  • europejskiej (GEO-WOS-ANG) z rozszerzoną geografią, WOS oraz językiem angielskim plus dodatkowa lekcja matematyki na poziomie podstawowym, by lepiej przygotować się do matury
  • biologiczno-ekologicznej (BIOL-ANG) z rozszerzoną biologią, językiem angielskim z kołem chemiczno-doświadczalnym, plus dodatkowa lekcja matematyki na poziomie podstawowym, by lepiej przygotować się do matury.
    W ramach dodatkowo zwiększonej liczby godzin biologii – program ekologiczny, a języka angielskiego – program Integrated Science.
  • WSZYSTKICH PRZYSZŁYCH LICEALISTÓW ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA W KOLE DZIENNIKARSKIM, BY WSPÓLNIE TWORZYĆ GAZETKĘ UCHO LEMA oraz w zajęciach SKS.

Drugi język w obu klasach: j. hiszpański lub j. niemiecki. 
Uczeń wybiera poziom drugiego języka (spośród podstawowy lub kontynuacja) w czasie uzupełniania dokumentacji o oryginał świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
Odpowiednia grupa drugiego języka obcego będzie utworzona, jeżeli zgłosi się co najmniej 12 chętnych. 
W przypadku nieutworzenia grupy językowej w danym oddziale lub z powodu możliwości organizacyjnych szkoły lub zbyt małej liczebności grupy, dyrektor zastrzega sobie prawo do przydzielenia ucznia do grupy językowej innego języka niż wskazany przez ucznia.

Nazwy wyżej wymienionych klas definiują ich rozszerzenia. Jednak należy pamiętać, że liceum ogólnokształcące kształci ogólnie, zgodnie z podstawą programową przewidzianą dla liceum.

Naszą szkołę wyróżnia przyjazna, życzliwa atmosfera. Od września 2023 r. – naukę rozpoczniemy w nowym budynku szkoły, który uczynimy przytulnym, miłym miejscem – przy waszej pomocy i wsparciu nauczycieli, pracowników i wszystkich przyjaciół szkoły…

Naszym uczniom proponujemy konsultacje, warsztaty i zajęcia dodatkowe (koło chemiczno-doświadczalne, dziennikarskie, teatralne, matematyczne, biologiczno-ekologiczne). Oferujemy spotkania z ciekawymi ludźmi, wyjazdy do teatru, kina, na wykłady i warsztaty przedmiotowe, wesołe wycieczki, udział w projektach i konkursach przedmiotowych, artystycznych oraz w zawodach sportowych.

Uczniowie rozwijają swoje zainteresowania literackie, poetyckie czy recytatorskie. W ramach zajęć koła dziennikarskiego redagują gazetkę szkolną Ucho Lema, piszą artykuły, przeprowadzają wywiady, zajmują się szatą graficzną. Poszukują inspiracji w dziełach znanych pisarzy, tworząc własne teksty, które wielokrotnie wysoko oceniono nawet w konkursach międzynarodowych. 

Szkoła współpracuje z instytutem Goethego w ramach projektu Deutsch Plus, realizując kreatywne wyzwania i rozwijając kompetencje językowe uczniów. W ramach lekcji języka hiszpańskiego oraz angielskiego także realizujemy projekty międzynarodowe, zajęcia warsztatowe.

OPIS KLAS

Klasa matematyczno-geograficzna z rozszerzonym j. angielskim, to klasa dla uczniów, którzy interesują się matematyką i geografią, którzy analizując świat społecznych zależności, lubią patrzeć nań przez pryzmat liczb. To klasa dla tych, którzy lubią podróżować, poznawać atrakcyjne miejsca, te bliskie i te odległe, lubią kontakt z przyrodą i interesuje ich świat – jego walory turystyczne i krajoznawcze.
Myśl przyświecająca tej klasie, to słowa jednego z największych polskich matematyków – Hugo Steinhausa : „Niezależnie od tego, co będziesz robić w przyszłości, po matematyce będziesz to robić lepiej.”

Matematyka jest nauką, która stanowi istotne wsparcie dla innych dziedzin, zwłaszcza dla nauk przyrodniczych i informatycznych. W klasie tej będziesz rozwijać zdolność myślenia konstruktywnego, uczyć się postępować nieschematycznie i twórczo, opanujesz umiejętności rozumowania matematycznego, co ułatwia w życiu codziennym odróżnianie prawdy od fałszu.

Na geografii dowiesz się, że:
– trzy najbogatsze rodziny na świecie mają w sumie więcej środków i zasobów niż 48 najbiedniejszych krajów łącznie?
– Zjednoczone Emiraty Arabskie mają największą liczebną przewagę mężczyzn nad kobietami? Na 100 kobiet przypada aż 219 mężczyzn!
– w Wielkiej Brytanii jedna na dziesięć par jest etnicznie zróżnicowana?
– Gene Cernan – ostatni człowiek, który chodził po Księżycu obiecał swojej córce, że zostawi jej inicjały na jego powierzchni. I zrobił to. TDC pozostaną na satelicie Ziemi przez następne dziesiątki tysięcy lat.
– tylko 15% Sahary pokryte jest piaskiem?
– w Singapurze zabronione jest żucie gumy?
To nieliczne ciekawostki, które poznasz na lekcjach w tej klasie…. 🙂

Na lekcjach języka angielskiego poznasz elementy kultury krajów obcojęzycznych, pokonasz barierę językową i zaczniesz porozumiewać się płynnie w tym języku, dzięki zastosowaniu takich metod jak immersja językowa czy metoda komunikatywna. Będziesz mieć okazję uczyć się języka nie tylko w oparciu o podręcznik, ale również autentyczne materiały jak artykuły prasowe, podcasty czy filmy. Weźmiesz również udział w projektach międzynarodowych we współpracy z uczniami z innych krajów europejskich.

Przedmioty punktowane: matematyka, język polski, geografia, język angielski

Po ukończeniu tej klasy masz możliwość przyszłego kształcenia na wielu kierunkach, na uczelniach takich jak: Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska, Uniwersytet im. Kardynała Wyszyńskiego, SGGW, czy Szkoła Główna Handlowa i wielu innych. Poniżej podane są jedynie przykłady. Więcej możesz dowiedzieć się zaglądając do zakładki DLA UCZNIÓW –>STUDIA
Ekonomia, matematyka, informatyka, fizyka, ekonomia, informatyka i ekonometria, europeistyka, kulturoznawstwo, architektura krajobrazu, gospodarka przestrzenna,  inżynieria ekologiczna, inżynieria systemów biotechnologicznych, nanoinżynieria, logistyka, finanse i rachunkowość, budownictwo, ochrona środowiska, zarządzanie i marketing, zarządzanie, bezpieczeństwo wewnętrzne, stosunki międzynarodowe, administracja, kulturoznawstwo, dziennikarstwo i medioznawstwa, prawo, turystyka i rekreacja, socjologia, etnologia, historia sztuki (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), pedagogika, rolnictwo, bioinżynierią zwierząt, socjologia, transport, bezpieczeństwo narodowe, gastronomia i hotelarstwo, żywienie człowieka i bezpieczeństwo żywności, logopedia ogólna i kliniczna, leśnictwo i wiele innych w języku polskim i angielskim

Klasa europejska (GEO-WOS-ANG) z rozszerzoną geografią i WOS, to klasa dla uczniów, którzy lubią podróżować, poznawać atrakcyjne miejsca, te bliskie i te odległe. Lubią kontakt z przyrodą i interesuje je świat – jego walory turystyczne i krajoznawcze, ale także sytuacja polityczna, ekonomiczna, prawna. 

Na lekcjach WOS’u poszerzysz wiedzę z zakresu funkcjonowania państwa, prawa, polityki i społeczeństwa. Nauczysz się analizować, uzasadniać i wyciągać wnioski.

Na geografii dowiesz się, że:
– trzy najbogatsze rodziny na świecie mają w sumie więcej środków i zasobów niż 48 najbiedniejszych krajów łącznie?
– Zjednoczone Emiraty Arabskie mają największą liczebną przewagę mężczyzn nad kobietami? Na 100 kobiet przypada aż 219 mężczyzn!
– w Wielkiej Brytanii jedna na dziesięć par jest etnicznie zróżnicowana?
– Gene Cernan – ostatni człowiek, który chodził po Księżycu obiecał swojej córce, że zostawi jej inicjały na jego powierzchni. I zrobił to. TDC pozostaną na satelicie Ziemi przez następne dziesiątki tysięcy lat.
– tylko 15% Sahary pokryte jest piaskiem?
– w Singapurze zabronione jest żucie gumy?
To nieliczne ciekawostki, które poznasz na lekcjach w tej klasie…. 🙂

Na lekcjach języka angielskiego poznasz elementy kultury krajów obcojęzycznych, pokonasz barierę językową i zaczniesz porozumiewać się płynnie w tym języku, dzięki zastosowaniu takich metod jak immersja językowa czy metoda komunikatywna. Będziesz mieć okazję uczyć się języka nie tylko w oparciu o podręcznik, ale również autentyczne materiały jak artykuły prasowe, podcasty czy filmy. Weźmiesz również udział w projektach międzynarodowych we współpracy z uczniami z innych krajów europejskich.

Przedmioty punktowane: matematyka, język polski, geografia, język angielski.

Po ukończeniu tej klasy masz możliwość przyszłego kształcenia na kierunkach takich jak: prawo, administracja, zarządzanie, bezpieczeństwo narodowe, gospodarka przestrzenna, logistyka, bezpieczeństwo wewnętrzne, stosunki międzynarodowe, kulturoznawstwo, ekonomia, pedagogika, turystyka i rekreacja, inżynieria ekologiczna, ochrona środowiska, animacja społeczno-kulturowa, socjologia, architektura krajobrazu, etnologia, historia sztuki, praca socjalna, transport i wiele innych w języku polskim i angielskim…
Więcej możesz dowiedzieć się zaglądając do zakładki DLA UCZNIÓW –>STUDIA

Klasa biologiczno-ekologiczna (BIOL-ANG) z rozszerzoną biologią i językiem angielskim, to klasa dla uczniów, którzy lubią kontakt z przyrodą, drugim człowiekiem, z kulturami krajów obcych, roślinami, zwierzętami, dla których problemy środowiska naturalnego i jego ochrona nie są obce……

Na biologii pogłębisz wiedzę o zjawiskach i procesach biologicznych, zachodzących na różnych poziomach organizacji życia, poznasz ich złożoność oraz zrozumiesz relacje między organizmami, a także między organizmem a środowiskiem. Nie unikniesz także tematów dotyczących racjonalnego gospodarowania zasobami przyrody, reagowania na zmiany zachodzące w środowisku oraz ochrony różnorodności biologicznej jako wskaźnika zrównoważonego rozwoju. W ramach zwiększonej liczby godzin biologii uczniowie będą realizować program ekologiczny (projekty, warsztaty tematyczne) już od klasy czwartej.

Na lekcjach języka angielskiego poznasz elementy kultury krajów obcojęzycznych, pokonasz barierę językową i zaczniesz porozumiewać się płynnie w tym języku, dzięki zastosowaniu takich metod jak immersja językowa czy metoda komunikatywna. Będziesz mieć okazję uczyć się języka nie tylko w oparciu o podręcznik, ale również autentyczne materiały jak artykuły prasowe, podcasty czy filmy. Weźmiesz również udział w projektach międzynarodowych we współpracy z uczniami z innych krajów europejskich.

Po ukończeniu tej klasy masz możliwość przyszłego kształcenia na kierunkach takich jak: biologia, architektura krajobrazu (i sprawdzian z rysunku odręcznego), bezpieczeństwo żywności, bioinżynieria zwierząt, dietetyka, FOOD SCIENCE: TECHNOLOGY AND NUTRITION (na SGGW), inżynieria ekologiczna, leśnictwo, ochrona środowiska, ochrona zdrowia roślin, ogrodnictwo, pedagogika, rolnictwo, technologia drewna, technologia żywności i żywienie człowieka, towaroznawstwo w biogospodarce, zootechnika, żywienie człowieka i ocena żywności, ekologiczne rolnictwo i produkcja żywności, gastronomia i hotelarstwo, hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich, fizjoterapia, oceanografia, ochrona środowiska, analityka medyczna, dietetyka, farmacja, elektroradiologia, fizjoterapia, kosmetologia, i wiele innych… 
Więcej możesz dowiedzieć się zaglądając do zakładki DLA UCZNIÓW –>STUDIA

Przedmioty punktowane: matematyka, język polski, biologia, język angielski.

————————————————————————————————-
Nasza fotorelacja z lat 2019 – 2021:
OBEJRZYJ

FILM OD UCZNIÓW DLA UCZNIÓW, realizacja 2021: https://www.youtube.com/watch?v=BftOQFVP0Cg
FILM –> LO im. S. Lema – krótka historia:  https://www.youtube.com/watch?v=63a4aIYKgaw
————————————————————————————————–

Zachęcamy do przejrzenia naszych dotychczasowych aktywności prezentowanych na GŁÓWNEJ STRONIE oraz w zakładce GALERIA – zobrazuje to najlepiej kierunek naszych codziennych działań.
Zajrzyjcie także na FB SZKOŁY.
W zakładce ARCHIWUM – zapoznacie się z ważnymi dla szkoły wydarzeniami, które miały miejsce w ubiegłych latach.

Skip to content