Matura

INFORMACJE DOTYCZĄCE SKŁADANIA DEKLARACJI W SYSTEMIE ELEKTRONICZNYM –> OTWÓRZ

CENTRALNA KOMISJA EDUKACYJNA (CKE) – informacje dotyczące egzaminu, wymagań –> OTWÓRZ

HARMONOGRAM –> OTWÓRZ

PYTANIA JAWNE, JĘZYK POLSKI –> OTWÓRZ

INFORMACJE O DOSTOSOWANIACH –> OTWÓRZ

MATERIAŁY i PRZYBORY POMOCNICZE, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i EGZAMINIE MATURALNYM w 2024 roku –> OTWÓRZ

Informacje, komunikaty oraz załączniki strona (BIP CKE)–> OTWÓRZ

Informacja o wnioskach z wyników badań diagnostycznych przeprowadzonych w marcu i grudniu 2022 r.: https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/materialy-dodatkowe/wnioski-z-badan-diagnostycznych-przeprowadzonych-wmarcu-i-grudniu-2022-r/

Opracowany na podstawie tych wniosków materiał (17.) dla uczniów i nauczycieli zawierający rekomendacje egzaminatorów języka polskiego dla uczniów oraz 3 ocenione wypracowania na poziomie podstawowym (dobre prace „wzorcowe”): https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2023/materialy_dodatkowe/20230315%20Materiały%20dodatkowe%2017_Rekomendacje%20i%20przykladowe%20ocenione%20wypracowania.pdf

Egzamin maturalny pełni trzy zasadnicze funkcje: 

  1. stanowi poświadczenie osiągnięcia przez absolwenta wymaganego prawem poziomu wiadomości i umiejętności w zakresie: 
    • języka polskiego, matematyki i wybranego języka obcego nowożytnego – w przypadku zdania wszystkich egzaminów obowiązkowych w części pisemnej (na poziomie podstawowym) oraz w części ustnej (bez określania poziomu) 
    • jednego wybranego przedmiotu w części pisemnej na poziomie rozszerzonym, a w przypadku języków obcych nowożytnych – na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym 
  2. określa poziom wykształcenia ogólnego absolwentów w zakresie przedmiotów, z których przystępowali do egzaminów 
  3. zastępuje egzamin wstępny do szkół wyższych, które wykorzystują wyniki egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów – przede wszystkim na poziomie rozszerzonym – jako kryteria w procesie rekrutacji. 

Egzamin maturalny nie jest obowiązkowy, co oznacza, że każdy absolwent szkoły ponadpodstawowej samodzielnie podejmuje decyzję o przystąpieniu do niego. 

Zdany egzamin maturalny nie stanowi gwarancji przyjęcia na wybrany kierunek studiów. Warunki rekrutacji określa senat każdej uczelni, a próg punktowy, od którego w danym roku akademickim są przyjmowani kandydaci, może być różny w kolejnych latach akademickich. Warto podkreślić, że uczelnia może przeprowadzać dodatkowe egzaminy wstępne. Egzaminy te nie mogą jednak dotyczyć przedmiotów objętych egzaminem maturalnym. 

Skip to content