Regulamin rekrutacji

Szczegółowy regulamin rekrutacji (wersja rozszerzona) — > OTWÓRZ

Warunki i kryteria rekrutacji uczniów do Liceum Ogólnokształcącego w Stanisławowie Pierwszym na rok szkolny 2022/2023

Klasy

MATEMATYCZNO-GEOGRAFICZNA
Przedmioty rozszerzone: matematyka, geografia, język angielski
Drugi język (do wyboru): język hiszpański lub niemiecki
Filozofia – zamiast plastyki/muzyki
Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język angielski oraz geografia

DZIENNIKARSKA
Przedmioty rozszerzone: język polski, WOS, język angielski
Przedmioty dodatkowe: matematyka podstawowa, by lepiej przygotować się do matury
Drugi język (do wyboru): język hiszpański lub niemiecki
Filozofia – zamiast plastyki/muzyki
Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język angielski oraz WOS

UWAGA! W przypadku języka hiszpańskiego i niemieckiego, w zależności od liczby chętnych, możliwy jest podział na grupę początkującą i średniozaawansowaną.

We wszystkich oddziałach nauczany jest język angielski na poziomie rozszerzonym. Deklarując wybór klasy kandydat akceptuje przewidziane dla niej rozszerzenia podstawy programowej.

Zasady punktacji

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2021 r., poz. 1082)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz U z 2019 r. Poz. 1737)
 • § 11b ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.)
 • Zarządzenie nr 3 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2022 r. wraz z załącznikiem nr 1 – Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023.
 • Zajęcia edukacyjne punktowane przy rekrutacji do wszystkich typów oddziałów (maks. 72 punkty):
  język polski, matematyka, język angielski, WOS lub geografia – w zależności od wyboru oddziału
  celujący – 18 pkt
  bardzo dobry – 17 pkt
  dobry – 14 pkt
  dostateczny – 8 pkt
  dopuszczający – 2 pkt
 • Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej (maks. 100 punktów):
  Wynik procentowy z języka polskiego i matematyki mnoży się przez 0,35
  Wynik procentowy z języka obcego
  mnoży się przez 0,3
 • Aktywność społeczna/wolontariat – 3 pkt
 • Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 pkt
 • Szczególne osiągnięcia zgodnie z Rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej z 21 sierpnia 2019 r. – maks. 18 pkt.

Maksymalna liczba punktów w postępowaniu rekrutacyjnym wynosi 200 pkt.

UWAGA! Aby za osiągnięcie kandydat otrzymał punkty musi ono zostać wpisane na świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. O wpisie osiągnięć na świadectwo decyduje dyrektor szkoły podstawowej.

Przeliczanie na punkty szczególnych osiągnięć

Zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty
a) tytuł finalisty konkursu przedmiotowego 10 punktów
b) tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 7 punktów
c) tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 5 punktów

Zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:
a) tytuł finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 10 punktów
b) tytuł laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 4 punkty
c) tytuł finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 3 punkty

Zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
a) dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego 10 punktów,
b) dwa lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 7 punktów
c) dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 5 punktów,
d) tytuł finalisty konkursu przedmiotowego przyznaje się 7 punktów
e) tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 5 punktów,
f) tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 3 punkty

Zawody wiedzy będące konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim
a) dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 10 punktów
b) dwa lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 7 punktów
c) dwa lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 5 punktów
d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 7 punktów
e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 3 punkty
f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 2 punkty

Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione wyżej, artystycznych lub sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
a) międzynarodowym 4 punkty
b) krajowym 3 punkty
c) wojewódzkim 2 punkty
d) powiatowym 1 punkt

W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o przyjęcie do szkoły wydrukowany z systemu komputerowego wspomagania rekrutacji.
 • Dwie aktualne fotografie (30×42 mm) z danymi na odwrocie (imię, nazwisko, data urodzenia oraz adres zamieszkania).
 • Dokumenty potwierdzające osiągnięcia w konkursach przedmiotowych i olimpiadach.
 • Dokumenty potwierdzające osiągnięcia sportowe i artystyczne na szczeblu powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim lub międzynarodowym.
 • Świadectwo ukończenia szkoły oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
 • Kwestionariusz kandydata (do pobrania poniżej) z deklaracją dotycząca woli uczestnictwa w zajęciach z religii bądź etyki oraz zajęć WDŻR

Kwestionariusz kandydata do Liceum –-> OTWÓRZ
Podanie w rekrutacji uzupełniającej –> OTWÓRZ

Szczegółowy regulamin rekrutacji (wersja rozszerzona) — > OTWÓRZ

Skip to content