Jak…?

https://warszawa.edu.com.pl/kandydat/app/index.htmlRekrutacja ELEKTRONICZNA

Jak…? Czyli informacja o rekrutacji w kilku krokach…

HARMONOGRAM REKRUTACJI –> OTWÓRZ

Rekrutacja podstawowa

 1. Od 17 maja możesz logować się na www.warszawa.edu.com.pl
 2. Wejdź w zakładkę OFERTA.
 3. Wyszukaj Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym (kliknij wyszukiwanie zaawansowane i znajdź miejscowość Stanisławów Pierwszy).
 4. Wybierz odpowiednią dla ciebie klasę.
 5. Wydrukowany oraz podpisany wniosek, dokumenty potwierdzające spełnienie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym musisz dostarczyć do sekretariatu LO lub wysłać na adres e-mail (jeżeli wniosek był podpisany podpisem elektronicznym): lo_stani@lostanislawow.legionowski.pl .
 6. Na dostarczenie dokumentów masz czas od 17 maja do 21 czerwca do godziny 15:00.
 7. Jeżeli nasza szkoła jest szkołą pierwszego wyboru, to od 25.06 do 14.07 (do godz. 15:00) musisz złożyć w sekretariacie kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej potwierdzoną za zgodność z oryginałem oraz kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
 8. UWAGA! Uczniowie klas ósmych szkół podstawowych samodzielnie wprowadzają do systemu oceny ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, wyniki egzaminu ósmoklasisty oraz informacje o innych osiągnięciach odnotowanych na świadectwie osiągnięciach.
 9. Jeżeli nie masz drukarki, możesz potrzebne do uzupełnienia dokumenty pobrać bezpośrednio z naszego sekretariatu oraz skorzystać z naszej drukarki, by wydrukować wygenerowany przez Ciebie wniosek.
 10. Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 22 lipca 2021 r
 11. W terminie od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r., w przypadku kandydatów zakwalifikowanych, musisz złożyć potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone wcześniej.
 12. 2 sierpnia do godziny 14:00 szkoła poda do wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
 13. Szczegółowy harmonogram rekrutacji znajdziesz w zakładce Harmonogram rekrutacji oraz Regulamnin rekrutacji.

Rekrutacja – uzupełnienie dokumentacji

 1. Jeżeli zakwalifikowałeś się do LO im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym, powinieneś dostarczyć do sekretariatu szkoły następujące dokumenty: oryginał świadectwa, oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu, kartę zdrowia, dwa zdjęcia podpisane z tyłu oraz kwestionariusz kandydata pobrany ze strony szkoły —>OTWÓRZ

Dodatkowa rekrutacja uzupełniająca – od 23 sierpnia

Jeśli po przeprowadzeniu rekrutacji właściwej oraz rekrutacji uzupełniającej (online) szkoła dysponuje wolnymi miejscami, przeprowadza się dodatkową rekrutację uzupełniającą. W takim przypadku prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariatem szkoły (507  130  918).

 1. Dodatkowa rekrutacja uzupełniająca odbywa się bez użycia elektronicznego systemu rekrutacji.
 2. Podania o przyjęcie w rekrutacji uzupełniającej do szkoły składa się w formie papierowej do każdej wybranej szkoły w terminie od 23 sierpnia  (na drukach szkolnych).
 3. Do podania należy dołączyć kopie świadectwa ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Do podania dołącza się także dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów dodatkowych, oraz Kwestionariusz kandydata.
 4. Podanie do pobrania –> OTWÓRZ
  Kwestionariusz –>OTWÓRZ

Szczegółowy regulamin rekrutacji–>otwórz_regulamin