Harmonogram rekrutacji

Rekrutacja zasadnicza:

13 maja od godz. 8.00 do 20 maja do godz. 15.00
Kandydaci do oddziałów klasy pierwszej składają w szkole pierwszego wyboru wniosek o przyjęcie do liceum wydrukowany z systemu wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;

17 czerwca od godz. 10.00 do 19 czerwca do godz. 16.00
Kandydaci mogą dokonywać zmiany wyboru szkoły.

21 czerwca od godz. 12.00 do 28 czerwca do godz. 16.00
Kandydaci składają w szkole pierwszego wyboru kąpię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty (wszystkie kopie poświadczone za zgodność przez gimnazjum lub szkołę podstawową).

do 15 lipca
Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów przez komisje rekrutacyjne, w tym dokonanie czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy o systemie oświaty oraz art. 150 ust. 7 ustawy prawo oświatowe.

16 lipca godz.12.00
Podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia .

16 lipca od godz. 12.00 do 24 lipca do godz. 10.00
Potwierdzenie woli podjęcia nauki w Liceum Ogólnokształcącym w Stanisławowie Pierwszym w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu gimnazjalnego.

25 lipca godz. 12.00
Podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do Liceum Ogólnokształcącego w Stanisławowie Pierwszym.

25 lipca do godz. 16.00
Poinformowanie przez dyrektora szkoły Mazowieckiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc

Rekrutacja uzupełniająca:

od 26 lipca od godz. 8.00 do 30 lipca do godz. 12.00
Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

5 sierpnia godz. 12.00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, sprawdzianu kompetencji i predyspozycji językowych

od 16 sierpnia
Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów przez komisje rekrutacyjne, w tym dokonanie czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy o systemie oświaty oraz art. 150 ust. 7 ustawy prawo oświatowe

19 sierpnia godz. 12.00
Podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację
o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia

19 sierpnia od godz 12.00 do 21 sierpnia do godz. 16.00
lub przy składaniu wniosku do szkoły
Potwierdzenie woli podjęcia nauki w Liceum Ogólnokształcącym w Stanisławowie Pierwszym w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu gimnazjalnego.

28 sierpnia godz. 10.00
Ogłoszenie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do Liceum Ogólnokształcącego w Stanisławowie Pierwszym.

28 sierpnia do godz. 12.00
Poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc.