Harmonogram rekrutacji

HARMONOGRAM W REKRUTACJI ONLINE (co i kiedy wprowadzać) –> OTWÓRZ

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

 • Złożenie wydrukowanego i podpisanego wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej pierwszego wyboru wraz z dokumentami (potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym) osobiście lub w formie elektronicznej  – od 15 czerwca 2020 r. do 10 lipca 2020 r. do godz. 15.00
 • Uczniowie ósmych klas szkół podstawowych, dla których m.st. Warszawa nie jest organem prowadzącym samodzielnie wprowadzają do systemu oceny ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz informacje o innych osiągnięciach odnotowanych na świadectwie – od 26 czerwca do 10 lipca 2020 r. do godziny 15:00
 • Kandydaci składają kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej wszkole pierwszego wyboru. Kopia musi być poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły podstawowej, którą kandydat ukończył – od 26 czerwca do 10 lipca 2020 r. do godziny 15:00
 • Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Kopia musi być poświadczona za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły podstawowej, którą kandydat ukończył. Wyniki egzaminów zostaną wprowadzone do elektronicznego systemu przez szkolne komisje – od 31 lipca do 4 sierpnia 2020 r. do godz. 16:00
 • Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do naszego LO i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym – do 4 sierpnia 2020 r.
 • Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do naszego LO i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza, prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach – do 11 sierpnia 2020 r.
 • Podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych – 12 sierpnia 2020 r.
 • Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do naszego LO – od 13 sierpnia 2020 r. do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00
 • Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – 19 sierpnia 2020 r. godz 14.00
 • Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole – 19 sierpnia 2020 r.
 • Opublikowanie przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych – do 20 sierpnia 2020 r.
 • Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy – do 22 sierpnia 2020 r.
 • Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia – do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
 • Wniesienia do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej – do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia.
 • Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej – do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora.
 • Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej – do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora.

Rekrutacja uzupełniająca – od 19 sierpnia

Jeśli po przeprowadzeniu rekrutacji właściwej szkoła dysponuje wolnymi miejscami, przeprowadza się rekrutację uzupełniającą. W takim przypadku prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariatem szkoły (507  130  918).

 1. Rekrutacja uzupełniająca odbywa się bez użycia elektronicznego systemu rekrutacji.
 2. Podania o przyjęcie w rekrutacji uzupełniającej do szkoły składa się w formie papierowej w terminie od 19 sierpnia  (na drukach szkolnych).
 3. Do podania należy dołączyć kopie świadectwa ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Do podania dołącza się także dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów dodatkowych, oraz Kwestionariusz kandydata.
 4. Podanie do porania –>PODANIE
  Kwestionariusz –> Otwórz_kwestionariusz

Regulamin rekrutacji wraz ze szczegółowym harmonogram rekrutacji
–> pobierz