Regulamin rekrutacji

Warunki i kryteria rekrutacji uczniów do Liceum Ogólnokształcącego w Stanisławowie Pierwszym na rok szkolny 2021/2022

Klasy

EUROPEJSKA
Przedmioty rozszerzone: geografia, WOS, język angielski
Przedmioty dodatkowe: matematyka
Drugi język (do wyboru): kontynuacja języka hiszpańskiego lub niemieckiego
Filozofia – zamiast plastyki/muzyki
Przedmioty punktowane: języka polski, matematyka, język angielski oraz geografia

MATEMATYCZNO-BIOLOGICZNA
Przedmioty rozszerzone: matematyka, biologia, język angielski
fakultatywnie: zajęcia algorytmiczne-robotyczne
Drugi język (do wyboru): kontynuacja języka hiszpańskiego lub niemieckiego
Filozofia – zamiast plastyki/muzyki
Przedmioty punktowane: języka polski, matematyka, języka angielski oraz biologia

We wszystkich oddziałach nauczany jest język angielski na poziomie rozszerzonym. Deklarując wybór klasy kandydat akceptuje przewidziane dla niej rozszerzenia podstawy programowej.

Zasady punktacji

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019r. Poz. 1148 ze zm.) – rozdział 6

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. Poz. 1737)

 • Zajęcia edukacyjne punktowane przy rekrutacji do wszystkich typów oddziałów (maks. 72 punkty):
  język polski, matematyka, język angielski, biologia lub geografia – w zależności od wyboru oddziału
  celujący – 18 pkt
  bardzo dobry – 17 pkt
  dobry – 14 pkt
  dostateczny – 8 pkt
  dopuszczający – 2 pkt
 • Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej (maks. 100 punktów):
  Wynik procentowy z języka polskiego i matematyki mnoży się przez 0,35
  Wynik procentowy z języka obcego
  mnoży się przez 0,3
 • Aktywność społeczna/wolontariat – 3 pkt
 • Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 pkt
 • Szczególne osiągnięcia zgodnie z Rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej z 16 marca 2017 – maks. 18 pkt.

Maksymalna liczba punktów w postępowaniu rekrutacyjnym wynosi 200 pkt.

UWAGA! Aby za osiągnięcie kandydat otrzymał punkty musi ono zostać wpisane na świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. O wpisie osiągnięć na świadectwo decyduje dyrektor szkoły podstawowej.

Przeliczanie na punkty szczególnych osiągnięć

Zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty
a) tytuł finalisty konkursu przedmiotowego 10 punktów
b) tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 7 punktów
c) tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 5 punktów

Zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:
a) tytuł finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 10 punktów
b) tytuł laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 4 punkty
c) tytuł finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 3 punkty

Zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
a) dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego 10 punktów,
b) dwa lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 7 punktów
c) dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 5 punktów,
d) tytuł finalisty konkursu przedmiotowego przyznaje się 7 punktów
e) tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 5 punktów,
f) tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 3 punkty

Zawody wiedzy będące konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim
a) dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 10 punktów
b) dwa lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 7 punktów
c) dwa lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 5 punktów
d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 7 punktów
e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 3 punkty
f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 2 punkty

Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione wyżej, artystycznych lub sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
a) międzynarodowym 4 punkty
b) krajowym 3 punkty
c) wojewódzkim 2 punkty
d) powiatowym 1 punkt

W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o przyjęcie do szkoły wydrukowany z systemu komputerowego wspomagania rekrutacji.
 • Dwie aktualne fotografie (30×42 mm) z danymi na odwrocie (imię, nazwisko, data urodzenia oraz adres zamieszkania).
 • Dokumenty potwierdzające osiągnięcia w konkursach przedmiotowych i olimpiadach.
 • Dokumenty potwierdzające osiągnięcia sportowe i artystyczne na szczeblu powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim lub międzynarodowym.
 • Świadectwo ukończenia szkoły oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
 • Kwestionariusz kandydata (do pobrania poniżej) z deklaracją dotycząca woli uczestnictwa w zajęciach z religii bądź etyki oraz zajęć WDŻR

Kwestionariusz kandydata do Liceum–> OTWÓRZ
Podanie w rekrutacji uzupełniającej –> OTWÓRZ

Szczegółowy regulamin rekrutacji (wersja rozszerzona) –>Otwórz_regulamin