Regulamin rekrutacji

Warunki i kryteria rekrutacji uczniów do Liceum Ogólnokształcącego w Stanisławowie Pierwszym na rok szkolny 2019/2020:

Rodzaje oddziałów:

EUROPEJSKO-PRAWNICZY dla absolwentów szkoły podstawowej (4-letni)

Przedmioty rozszerzone: historia, geografia, język angielski ( w tym business English)
Przedmioty dodatkowe: elementy prawa, matematyka
Drugi język (do wyboru): kontynuacja języka hiszpańskiego lub niemieckiego
Filozofia – zamiast plastyki/muzyki

EKONOMICZNO-BANKOWY dla absolwentów szkoły podstawowej (4-letni)

Przedmioty rozszerzone: matematyka, geografia, język angielski ( w tym business English)
Przedmioty dodatkowe: programowanie
Drugi język (do wyboru): kontynuacja języka hiszpańskiego lub niemieckiego
Filozofia – zamiast plastyki/muzyki

We wszystkich oddziałach nauczany jest język angielski dla zaawansowanych. Deklarując wybór klasy kandydat akceptuje przewidziane dla niej rozszerzenia podstawy programowej.

Zasady punktacji dla absolwentów szkoły podstawowej:

 • Zajęcia edukacyjne punktowane przy rekrutacji do wszystkich typów oddziałów (maks. 72 punkty):
  język polski, matematyka, geografia (lub historia – w zależności od wyboru oddziału), język angielski
  celujący – 18 pkt
  bardzo dobry – 17 pkt
  dobry – 14 pkt
  dostateczny – 8 pkt
  dopuszczający – 2 pkt
 • Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej (maks. 100 punktów):
  Wynik procentowy z języka polskiego i matematyki mnoży się przez 0,35
  Wynik procentowy z języka obcego
  mnoży się przez 0,3
 • Aktywność społeczna/wolontariat – 3 pkt
 • Świadectwo ukończenia szkoły (podstawowej lub gimnazjum) z wyróżnieniem – 7 pkt
 • Szczególne osiągnięcia zgodnie z Rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej z 16 marca 2017 – maks. 18 pkt.

Maksymalna liczba punktów w postępowaniu rekrutacyjnym wynosi 200 pkt.

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o przyjęcie do szkoły wydrukowany z systemu komputerowego wspomagania rekrutacji.
 • Dwie aktualne fotografie (30×42 mm) z danymi na odwrocie (imię, nazwisko, data urodzenia oraz adres zamieszkania).
 • Dokumenty potwierdzające osiągnięcia w konkursach przedmiotowych i olimpiadach.
 • Dokumenty potwierdzające osiągnięcia sportowe i artystyczne na szczeblu powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim lub międzynarodowym.
 • Świadectwo ukończenia szkoły oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty/gimnazjalnego.
 • Kwestionariusz kandydata (do pobrania poniżej)
 • Deklaracja dotycząca woli uczestnictwa w zajęciach z religii bądź etyki oraz zajęć WDŻR