Deklaracja dostępności

Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym

zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej
Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych; Brak atrybutu „alt” przy zdjęciach; mapa placówki nie jest dostępna; brak możliwości zmiany kontrastu strony. Powiększanie i zmniejszanie czcionki odbywa się tylko poprzez odpowiednie ustawienia przeglądarki;

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Katarzyna Tomaszewska.
 • E-mail: lo_stani@lostanislawow.legionowski.pl
 • Telefon: 507 130 918

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym
 • Adres: ul. Jana Kazimierza 291, 05-126 Nieporęt, Stanisławów Pierwszy
 • E-mail: lo_stani@lostanislawow.legionowski.pl
 • Telefon: 507 130 918

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym znajduje się przy ul. Jana Kazimierza 291, 05-126 Stanisławów Pierwszy, Gmina Nieporęt. Do budynku prowadzi jedno główne wejście oraz 4 poboczne oraz 2 do auli i jedno do sali gimnastycznej. Główne wejście znajduje się od strony ulicy Jana Kazimierza. Do wszystkich wejść prowadzą stopnie.

Winda dla niepełnosprawnych oraz podjazd dla wózków znajdują się przy głównym wejściu.

Drzwi wejściowe zarówno wejścia głównego, jak i bocznego posiadają minimalne wymiary skrajni potrzebne do poruszania się osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim, wózku inwalidzkim o napędzie mechanicznym, osoby poruszającej się z białą laską, poruszającej się przy pomocy dwóch kul, przy pomocy balkonika, przy pomocy laski.

Budynek posiada parter oraz piętro pierwsze i drugie. W budynku jest winda (po lewej stronie w korytarzu klatki schodowej od strony wejścia głównego oraz w głównym pasażu po prawej stronie). Panel w windzie zaopatrzony jest w oznaczenia w alfabecie Braille’a.

Sekretariat znajduje się na parterze w korytarzu po lewej stronie od wejścia głównego. Lada sekretariatu jest obniżona. Tablice informacyjne znajdują się przy wejściu głównym.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, po lewej stronie od wejścia głównego w korytarzu oraz na piętrze pierwszym i drugim przy klatce schodowej. Dla osób na wózkach dostępny jest parter, piętro pierwsze oraz piętro drugie. Do poziomu piętra pierwszego oraz drugiego oraz szatni uczniowskich (-1 piętro) prowadzą schody. Na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami pracownik schodzi na parter do interesanta po zawiadomieniu przez pracownika sekretariatu o konieczności obsługi interesanta ze szczególnymi potrzebami, w tym interesanta z niepełnosprawnością ruchową.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku jest jedna pętla indukcyjna (1 piętro). W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych (parking szkolny). Miejsca postojowe oznaczone (znak pionowy, koperta wymalowana), są w całości dostosowane.

Dojazd do Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym:

 • autobusami ZTM numer 735 oraz 705         
  (przystanek po obu stronach ulicy Jana Kazimierza, blisko Szkoły;
 •  autobusami linii  L 8  
  (przystanek przy Kosciele ul. Koncertowa (ok. 800 m od Szkoły),
 • samochodem ulicą Jana Kazimierza.

 

Skip to content