PROJEKT CMI w naszym liceum

PROJEKT CMI w naszym liceum

Dzięki zaangażowaniu pani dyrektor, Magdaleny Grodzkiej – Bulge, oraz nauczyciela informatyki, pana Piotra Kutra, nasza szkoła przystąpiła do projektu CMI.

Projekt CMI stanowi kompleksową koncepcję wzmocnienia polskiej edukacji informatycznej ukierunkowanej na kształcenia uzdolnionych uczniów przy zaangażowaniu najlepszych uczelni technicznych w kraju. Dzięki realizacji wskazanych celów projekt wzmocni u uczniów chęć rozwoju zainteresowań z zakresu algorytmiki i programowania, posłuży także upowszechnieniu idei konkursów informatycznych oraz wyłoni zespoły zdolne do podjęcia rywalizacji w zawodach informatycznych na poziomie krajowym oraz ogólnoświatowym. CMI przyczyni się do podniesienia kompetencji dydaktycznych 1500 osób prowadzących koła informatyczne oraz 12000 uczniów, wśród których znaleźli się także nasi licealiści oraz uczniowie klas VI-VIII Szkoły Podstawowej w Stanisławowie Pierwszym.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej, tj. osób prowadzących zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania informatyczne, a także aktywizacji młodzieży uzdolnionej informatycznie, pobudzania kreatywności oraz promowania współpracy zespołowej w ramach kół informatycznych.

Centrum Mistrzostwa Informatycznego zapewnia uczestnictwo w prestiżowym projekcie o zasięgu ogólnopolskim, w tym możliwość stałego kontaktu ze społecznością renomowanych uczelni technicznych, a także kooperację środowisk dydaktycznych na polu uczelni wyższych i nauczycieli szkolnych.

Dzięki udziałowi w  projekcie „Centrum Mistrzostwa Informatycznego”, uczniowie uczestniczący w zajęciach wspieranych przez Granty ogólne (algorytmiczne) oraz Granty projektowe (aplikacyjne), uzyskają możliwość startowania w zawodach algorytmicznych i projektowych organizowanych przez Politechnikę Łódzką.

Życzymy sukcesów naszej grupie grantowej i czekamy na relacje z jej działalności.

projekt CMI

Punkt Pomocy Dziecku i Rodzinie oraz Punkt Informacyjno – Konsultacyjny ds. Uzależnień w Gminie Nieporęt

W związku z realizacją Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2020 – (oraz innych uzależnień) – Gmina Nieporęt prowadzi:

Punkt Pomocy Dziecku i Rodzinie, Nieporęt, ul. Podleśna 4,
tel. 790 304 341
poniedziałki w godz. 18-20, środy w godz. 17-20.
Przyjmuje w nim pedagod resocjalizacyjny, który jest jednocześnie socjoterapeutą, coachem, mediatorem, trenerem treningu zastępowania agresji).

Punkt Informacyjno – Konsultacyjny ds. Uzależnień, Stanisławów Pierwszy, ul. Izabelińska 8 (budynek przy Parafii – wejście z lewej strony budynku)
tel. 606 353 263, środy w godz. 12-18
Przyjmuje w nim certyfikowany specjalista terapii uzależnień; pedagog resocjalizacyjny.

Przemek Wójcik półfinalistą międzynarodowego konkursu w zakresie programowania

Pix Programming Challenge to międzynarodowy konkurs programistyczny dla dzieci i młodzieży. Organizowany jest w pięciu krajach Europy, Indiach oraz w Nigerii i przeprowadzany za pośrednictwem aplikacji PixBlocks. Składa się z trzech etapów: eliminacji, półfinałów oraz finałów. Celem konkursu jest zachęcenie uczniów do nauki programowania oraz popularyzacja jej w szkołach.

Uczestnicy konkursu muszą rozwiązać zadania z zakresu programowania, które  dostosowane są do różnych grup wiekowych. Starsi uczestnicy konkursu wykonują zadania z zakresu programowania tekstowego w języku Python. Do konkursu przystąpiło 5318 uczestników.

W listopadzie 2019 r. odbyły się eliminacje do konkursu, w których nasze liceum reprezentowali Przemysław Wójcik, Filip Surdyk i Jan Homoncik z klasy I a. Przemek, rozwiązując poprawnie 20 zadań eliminacyjnych (uzyskał 100% poprawnych odpowiedzi), zakwalifikował się do półfinałów.

5 grudnia w godz. od 9.00 do 21.00 zmagał się z zestawem zadań półfinałowych. Tym razem liczył się również czas i pomimo osiągniętego wysokiego wyniku punktowego, nie zakwalifikował się do finału.

Gratulujemy Przemkowi zakwalifikowania się do półfinałów. To przedsięwzięcie wymagające wiedzy, skupienia i samodyscypliny. Warto również nadmienić, że Przemek uczęszcza na zajęcia programowania w ramach grantu Centrum Mistrzostwa Informatycznego. Projekt realizowany w liceum od września prowadzony jest przez nauczyciela informatyki, p. Piotra Kutra.

P.I.K.

Centrum dietetyczne on-line i poradnia zdrowia psychicznego

W ramach Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej we współpracy 
z Ministerstwem Zdrowia powstało także Centrum Dietetyczne Online (CDO), czyli bezpłatna internetowa poradnia dietetyczna, do której dostęp jest możliwy poprzez stronę internetową www.poradnia.ncez.pl            
Za pośrednictwem CDO każda osoba może skorzystać z profesjonalnej konsultacji dietetycznej. W konsultacjach mogą brać udział rodzice, którzy chcą zapewnić swoim dzieciom prawidłowy sposób odżywiania, zmienić niewłaściwe nawyki żywieniowe czy zastosować dietoterapię w przypadku nadwagi i otyłości.

Na stronie internetowej Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej www.ncez.pl zamieszczone są materiały na temat żywienia dzieci 
i młodzieży (np. zbilansowane jadłospisy) oraz informacje o aktualnych wydarzeniach i kampaniach edukacyjnych kierowanych do rodzin i szkół.

Plakat do pobrania w pdf:
Centrum dietetyczne

Poradnia zdrowia psychicznego

Bezpłatne konsultacje dla mieszkańców Powiatu Legionowskiego z zakresu (3 konsultacje dla każdego mieszkańca):
– psycholog /psychoterapeuta, 
– neuropsychologa,
– diagnoza logopedyczna, 
– diagnoza zaburzeń rozwojowych. 
ZAPISY: TEL. 505 68 54 54 

Bezpłatne konsultacje prowadzane przez Fundacje Psyche – Strefa Pozytywnych Myśli (1 konsultacja dla każdej osoby) z zakresu: 
– psycholog /psychoterapeuta, 
– neuropsychologa, 
– lekarz psychiatra od 18 r.ż. 
– grupy wsparcia, warsztaty terapeutyczna, w tym: 
– grupa samopomocowa (6 bezpłatnych spotkań) 
– warsztaty na trening umiejętności społecznych (4 bezpłatnych spotkań), 
– grupa wsparcia dla rodzin i opiekunów osób chorujących (14 bezpłatnych spotkań), 
– warsztaty terapii zajęciowej dla osób chorujących (6 bezpłatnych spotkań), 
– trening funkcji poznawczych (4 bezpłatnych spotkań), 
– zajęcia terapii ruchowej, gimnastycznej i tanecznej (4 bezpłatnych spotkań), 
– warsztaty grupowe dla osób chorujących (8 bezpłatnych spotkań). ZAPISY: TEL.  505 68 54 54 

Druk – Zgoda Rodzica na wycieczki i wyjścia grupowe

Poniżej znajduje się druk do pobrania – jest to zgoda na udział uczniów w wycieczkach, wyjściach grupowych organizowanych przez Liceum Ogólnokształcące w Stanisławowie Pierwszym w ramach zajęć edukacyjnych oraz programu profilaktyczno-wychowawczego w roku szkolnym 2019/2020.
POBIERZ –>ZGODA

Wszystkie informacje dotyczące planowanych wycieczek będą przekazywane Państwu poprzez dziennik Librus, a uczniom – na godzinach wychowawczych 🙂

Konkurs „Poznajemy patrona szkoły”

Wszystkich uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Stanisławowie Pierwszym zapraszamy do udziału w konkursie „Poznajemy Patrona Szkoły”.

Prace dotyczące Stanisława Lema mogą być wykonane formie plastycznej (rysunek, kolaż, zdjęcie, grafika, grafika komputerowa, plakat) lub literackiej (np. opowiadanie, list, rozprawka, wiersz).

Prace konkursowe należy złożyć w sekretariacie szkoły do dnia 31 stycznia 2020 r. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi dnia 7 lutego podczas apelu podsumowującego przebieg wyboru Patrona Liceum.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu.