PROJEKT DEUTSCH PLUS + w naszym LO

W dniu 26 października nasza szkoła przystąpiła do realizacji projektu DEUTSCH PLUS + i tym samym została członkiem w prestiżowej sieci szkół w Polsce. 

Projekt  ma na celu wsparcie szkoły w działaniach na rzecz języka niemieckiego. Nawiązując współpracę z Goethe- Institut, który jest ważnym partnerem, zapewniający polepszenie jakości zajęć lekcyjnych z języka niemieckiego, szkoła zostanie także  objęta patronatem Ambasady Niemiec w Polsce. 

Korzyści płynące dla naszej młodzieży licealnej to na przykład: możliwość kontaktu z „żywym językiem” dzięki wizytom młodych ludzi  z Niemiec w naszej szkole, udział w projektach i konkursach ogólnopolskich, udział w wymianie uczniowskiej online, udział w bezpłatnych lekcjach Skype. 

Także i dla nas nauczycieli uczących języka obcego udział w projekcie DUTSCH PLUS niesie ze sobą wartość dodaną, chociażby doradztwo metodyczno-dydaktyczne (otrzymanie   materiałów dydaktycznych do wykorzystania na zajęciach języka niemieckiego dla uczniów), udział w szkoleniach czy webinariach.
IK

PROJEKT CMI w naszym liceum

PROJEKT CMI w naszym liceum

Dzięki zaangażowaniu pani dyrektor, Magdaleny Grodzkiej – Bulge, oraz nauczyciela informatyki, pana Piotra Kutra, nasza szkoła przystąpiła do projektu CMI.

Projekt CMI stanowi kompleksową koncepcję wzmocnienia polskiej edukacji informatycznej ukierunkowanej na kształcenia uzdolnionych uczniów przy zaangażowaniu najlepszych uczelni technicznych w kraju. Dzięki realizacji wskazanych celów projekt wzmocni u uczniów chęć rozwoju zainteresowań z zakresu algorytmiki i programowania, posłuży także upowszechnieniu idei konkursów informatycznych oraz wyłoni zespoły zdolne do podjęcia rywalizacji w zawodach informatycznych na poziomie krajowym oraz ogólnoświatowym. CMI przyczyni się do podniesienia kompetencji dydaktycznych 1500 osób prowadzących koła informatyczne oraz 12000 uczniów, wśród których znaleźli się także nasi licealiści oraz uczniowie klas VI-VIII Szkoły Podstawowej w Stanisławowie Pierwszym.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej, tj. osób prowadzących zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania informatyczne, a także aktywizacji młodzieży uzdolnionej informatycznie, pobudzania kreatywności oraz promowania współpracy zespołowej w ramach kół informatycznych.

Centrum Mistrzostwa Informatycznego zapewnia uczestnictwo w prestiżowym projekcie o zasięgu ogólnopolskim, w tym możliwość stałego kontaktu ze społecznością renomowanych uczelni technicznych, a także kooperację środowisk dydaktycznych na polu uczelni wyższych i nauczycieli szkolnych.

Dzięki udziałowi w  projekcie „Centrum Mistrzostwa Informatycznego”, uczniowie uczestniczący w zajęciach wspieranych przez Granty ogólne (algorytmiczne) oraz Granty projektowe (aplikacyjne), uzyskają możliwość startowania w zawodach algorytmicznych i projektowych organizowanych przez Politechnikę Łódzką.

Życzymy sukcesów naszej grupie grantowej i czekamy na relacje z jej działalności.

projekt CMI

WYNIKI KONKURSU NA LOGO LO

Tego dnia ogłosiliśmy wyniki konkursu na LOGO naszego LO. Jury konkursu przyznało dwa wyróżnienia dla Gabrieli Małysz (uczennicy klasy 2B naszego LO) oraz Marty Kotek (uczennicy klasy 7 z SP z Serocka).

Nagrodę główną zdobyła pani Monika Kosewska z Łajsk, która zaprezentowała innowacyjny projekt logo, w różnorodnej kolorystyce.
Autorka zaproponowała, by kolorami się bawić i zmieniać je w zależności od przeznaczenia. Uczniowie już podjęli wyzwanie wyboru pasującego koloru dla naszej szkoły i osobno dla każdej z klas. Na efekty ich wyborów jeszcze chwilkę musimy poczekać.

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu 🙂

Nagrodzone prace w konkursie na Logo Naszego LO:

Dziecięcy telefon zaufania i czat

 • Całodobowy Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12,
 • Bezpieczny czat internetowy prowadzony jest na stroniehttps://brpd.gov.pl/sos-czat/.

Wejdź tutaj,
by dowiedzieć się więcej

W naszej zakładce POMOC PP najdziesz informacje na temat bezpłatnej pomocy psychologicznej w postaci rozmowy telefonicznej albo czat’u i wiele innych

NIE BÓJ SIĘ PROSIĆ O POMOC

E-learning HDK

Kurs w postaci E-learningu przeznaczony dla szkół średnich ma za zadanie w szybki i zarazem nowoczesny sposób zapoznać młodzież z ideą honorowego krwiodawstwa przedstawiając jej najistotniejsze elementy. E-learning zainstalowany jest jako moduł funkcjonalny na Portalu Legion www.legionhdk.pl. 

Chcąc przejść kurs i otrzymać Certyfikat oraz pozytywną ocenę z WF i EDB (klasa 1) należy:

 1. Zarejestrować się na Portalu Legion (KLIKNIJ TUTAJ) pamiętając by wpisać swoje imię i nazwisko – dane te automatycznie wygenerują się na certyfikacie ukończenia kursu.
 2. Wejść na naszą stronę inetrentową i zapisać się na kurs HONOROWI DAWCY KRWI –> WEJDŹ NA KURS
 3. Wpisać kod promocyjny kod szkoły
 4. Rozpocznij kurs, klikając w pierwszą lekcję: „Wsparcie e-learningu”. 
 5. Zapoznać się z treścią wszystkich lekcji zamkieszczonych na kursie.
 6. Ukończyć pozytywnie egzamin końcowy (min 9 na 12 pytań)
 7. Zgłosić się do nauczyciela prowadzącego e-learning: pani Anny Wenerskiej lub p. Przemysława Źródło.

CELE E-LEARNINGU: 

 1. Wprowadzenie w ideę Honorowego Dawstwa Krwi. 
 2. Przedstawienie najważniejszych aspektów krwiodawstwa. 
 3. Zapoznanie z przysługującymi przywilejami honorowych dawców krwi.
 4. Przygotowanie uczniów do pierwszego oddania krwi.
 5. Zachęcenie uczniów do rozpoczęcia oddawania krwi. 

ZAGADNIENIA E-LEARNINGU:  

 1. Info Krew – podstawowe informacje o krwi.  
 2. Info HDK – informacje o honorowym krwiodawstwie.  
 3. Uprawnienia i przywileje – co przysługuje honorowym dawcom krwi. 
 4. Mity w krwiodawstwie – najczęstsze mity i niejasności. 
 5. Egzamin końcowy – sprawdzenie nabytej wiedzy. 

WYTYCZNE E-LEARNINGU DLA UCZNIÓW: 

 1. Czas nauki: e-learning możesz dowolnie czytać, podany czas to jedynie zbliżony okres przeglądu stron. 
 2. Możliwość wielokrotnego powracania do zagadnień z lekcji: w trakcie lekcji możesz dowolnie wybierać kolejność czytania poszczególnych lekcji. 
 3. Wymóg zaliczenia każdej lekcji: by ukończyć kurs i być dopuszczonym do egzaminu musisz przejrzeć wszystkie lekcje w kursie. 
 4. Certyfikat e-learningu: elementem finalnym kursu jest certyfikat, który możesz pobrać, wydrukować lub udostępnić. 

WYTYCZNE DO EGZAMINU: 

 1. Czas egzaminu: na zaliczenie sprawdzianu Twojej wiedzy jest maksymalnie 3 minuty. 
 2. Możliwość przeglądu wszstkich zadań: w trakcie sprawdzianu jest podgląd na wszystkie pytania egzaminacyjne. 
 3. 75% zalicza egzamin: by zakończyć pozytywnie egzamin należy odpowiedzieć poprawnie na 9 z 12 pytań. 
 4. Certyfikat e-learningu: aby otrzymać certyfikat muszą być ukończone wszystkie lekcje i zaliczony egzamin. 
 5. Możliwość poprawy: egzamin można poprawić maksymalnie 3 razy.

E-learnig Pierwsza Pomoc Przedmedyczna

Projekt realizowany przez Klub Honorowych Dawców Krwi Legion www.legionhdk.pl na zamówienie Starostwa Powiatowego w Legionowie

Kurs w postaci E-learningu przeznaczony dla szkół średnich ma za zadanie w szybki i zarazem nowoczesny sposób zapoznać młodzież z podstawowymi zasadami Pierwszej Pomocy Przedmedycznej.
E-learning zainstalowany jest jako moduł funkcjonalny na Portalu Legion www.legionhdk.pl.

Aby zapisać się na kursy, wykonaj kolejne kroki:

 1. Zarejestruj się na Portalu Legion (KLIKNIJ TUTAJ) pamiętając by wpisać swoje imię i nazwisko – dane te automatycznie wygenerują się na certyfikacie ukończenia kursu.
 2. Wejdź na naszą stronę inetrentową i zapisz się na kurs naszej szkoły –> PIERWSZA POMOC
 3. Wpisz w kod promocyjny kod szkoły:
 4. Rozpocznij kurs, klikając w pierwszą lekcję: „Wsparcie e-learningu”. 

Chcąc przejść kurs i otrzymać Certyfikat oraz pozytywną ocenę z lekcji WF oraz Edukacji dla bezpieczeństwa (klasy 1A, 1B) należy:

 1. Zarejestrować się jako uczestnik kursu.
 2. Rozpocząć kurs wykorzystując kod promocyjny naszej szkoły: kurspowiat 
 3. Zapoznać się z treścią wszystkich lekcji zamieszczonych w danym kursie
 4. Ukończyć pozytywnie egzamin końcowy (min 9 na 12 pytań).
 5. Zgłosić się do nauczyciela prowadzącego e-learning: pani Anny Wenerskiej, pana Przemysława Źródło (chłpcy).

CELE E-LEARNINGU: 

 1. Nabycie wiedzy teoretycznej w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
 2. Zapoznanie z najbardziej typowymi sytuacjami zagrożenia zdrowia i życia.
 3. Przygotowanie uczniów do ćwiczeń praktycznych z zakresu PPP.
 4. Przygotowanie do samodzielnego udzielania pierwszej pomocy w różnych sytuacjach.
 5. Zwrócenie uwagi na potrzebę posiadania umiejętności w pomocy drugiej osobie.

ZAGADNIENIA E-LEARNINGU: 

 1. Ocena bezpieczeństwa
 2. Ocena przytomności
 3. Wezwanie pomocy
 4. Udrożnienie dróg oddechowych
 5. Ocena oddechu
 6. Telefon alarmowy
 7. Postępowanie wg. Stanu poszkodowanego
 8. Pozycja boczna ustalona
 9. Resuscytacja krążeniowo – oddechowa
 10. Defibrylator

WYTYCZNE E-LEARNINGU DLA UCZNIÓW: 

 1. Czas nauki: e-learning możesz dowolnie czytać, podany czas to jedynie zbliżony okres przeglądu stron. 
 2. Możliwość wielokrotnego powracania do zagadnień z lekcji: w trakcie lekcji możesz dowolnie wybierać kolejność czytania poszczególnych lekcji. 
 3. Wymóg zaliczenia każdej lekcji: by ukończyć kurs i być dopuszczonym do egzaminu musisz przejrzeć wszystkie lekcje w kursie. 
 4. Certyfikat e-learningu: elementem finalnym kursu jest certyfikat, który możesz pobrać, wydrukować lub udostępnić. 

WYTYCZNE DO EGZAMINU: 

 1. Czas egzaminu: na zaliczenie sprawdzianu Twojej wiedzy jest maksymalnie 3 minuty. 
 2. Możliwość przeglądu wszstkich zadań: w trakcie sprawdzianu jest podgląd na wszystkie pytania egzaminacyjne. 
 3. 75% zalicza egzamin: by zakończyć pozytywnie egzamin należy odpowiedzieć poprawnie na 9 z 12 pytań. 
 4. Certyfikat e-learningu: aby otrzymać certyfikat muszą być ukończone wszystkie lekcje i zaliczony egzamin. 
 5. Możliwość poprawy: egzamin można poprawić maksymalnie 3 razy.