Kierunki kształcenia 2020/2021

Kierunki kształcenia w roku szkolnym 2020/2021

Z myślą o uczniach, którzy są ciekawi świata i ludzi oraz pragną rozwijać się na miarę swoich potrzeb oferujemy następujące kierunki:

  • Klasa humanistyczno-społeczna: rozszerzony język polski, historia, język angielski plus dodatkowa lekcja matematyki na poziomie podstawowym, by lepiej przygotować się do matury
  • Klasa matematyczno-biologiczna: rozszerzona matematyka, biologia, język angielski
  • Drugi język w obu klasach: kontynuacja hiszpańskiego lub kontynuacja niemieckiego. 
  • Z uwagi na spore zainteresowanie językiem hiszpańskim uczniów, którzy nie uczyli się go wcześniej, oferujemy w klasie pierwszej zajęcia wyrównawcze z tego języka. Przy wkładzie pracy i systematycznym udziale w zajęciach dodatkowych, nawet początkujący mogą dołączyć do grupy hiszpańskiej

Klasa humanistyczno-społeczna, to klasa dla tych, których pasją jest teatr, kino, sztuki piękne, dziennikarstwo, a także dla tych, którzy pragną poznać rządzące przeszłością reguły: polityczne, społeczne, gospodarcze, religijne i kulturowe, by lepiej zrozumieć mechanizmy współczesności, by świadomie i odpowiedzialnie współtworzyć europejską wspólnotę wartości. 
Uczniowie tej klasy będą kształtować umiejętności świadomego i krytycznego odbioru dzieł literackich, ich interpretacji w różnych kontekstach, rozpoznawania w nich odniesień egzystencjalnych, aksjologicznych i historycznych. Będą rozwijać refleksję porządkującą, by świadomie uczestniczyć w różnych sytuacjach komunikacyjnych, związanych zarówno z odbiorem, jak i tworzeniem własnych tekstów oraz doskonalić umiejętności retoryczne.
Będąc w tej klasie, poszerzycie edukację z zakresu języka polskiego, historii oraz języka angielskiego. 
W ramach zajęć tej klasy proponujemy zajęcia dziennikarskie, recytatorsko – teatralne, nabywanie umiejętności związanych z publicznymi wystąpieniami, spotkania z ciekawymi ludźmi, udział w wielu projektach edukacyjnych, w wyjazdach językowych, w Olimpiadzie Wiedzy o Świecie Antycznym czy w konkursach literackich i z historii oraz z języka angielskiego o zasięgu mazowieckim i ogólnopolskim. 

Po ukończeniu tej klasy macie możliwość przyszłego kształcenia na kierunkach takich jak: filologia angielska, filologia polska, dziennikarstwo, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, politologia, prawo, prawo kanoniczne, pedagogika specjalna, realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego, reżyseria, pedagogika, psychologia, bibliotekoznawstwo, aktorstwo, historia, architektura wnętrz, administracja, socjologia, ochrona dóbr kultury, etnologia, teologia i wiele innych…

Klasa matematyczno-biologiczna, to klasa dla uczniów, którzy interesują się matematyką i biologią, którzy analizując świat społecznych zależności, lubią patrzeć nań przez pryzmat liczb. Myśl przyświecająca tej klasie, to słowa jednego z największych polskich matematyków – Hugo Steinhausa : „Niezależnie od tego, co będziesz robić w przyszłości, po matematyce będziesz to robić lepiej.”
Matematyka jest nauką, która stanowi istotne wsparcie dla innych dziedzin, zwłaszcza dla nauk przyrodniczych i informatycznych. W klasie tej będziesz rozwijać zdolność myślenia konstruktywnego, uczyć się postępować nieschematycznie i twórczo, opanujesz umiejętności rozumowania matematycznego, co ułatwia w życiu codziennym odróżnianie prawdy od fałszu. 
Na biologii pogłębisz wiedzę o zjawiskach i procesach biologicznych, zachodzących na różnych poziomach organizacji życia, poznasz ich złożoność oraz zrozumiesz relacje między organizmami, a także między organizmem a środowiskiem. Nie unikniesz także tematów dotyczących racjonalnego gospodarowania zasobami przyrody, reagowania na zmiany zachodzące w środowisku oraz ochrony różnorodności biologicznej jako wskaźnika zrównoważonego rozwoju.
W ramach zajęć tej klasy proponujemy dodatkowe zajęcia z biologii i matematyki, algorytmiki, udział w konkursach przedmiotowych, spotkaniach i warsztatach z ciekawymi ludźmi, wyjazdy na uczelnie wyższe, udział w wielu projektach edukacyjnych i wiele innych.
Po ukończeniu tej klasy masz możliwość przyszłego kształcenia na kierunkach takich jak: medycyna, matematyka, studia matematyczno-przyrodnicze, informatyka, informatyka i ekonometria, inżynieria, architektura krajobrazu (i sprawdzian z rysunku odręcznego), architektura, bezpieczeństwo żywności, bioinżynieria zwierząt, biotechnologia, budownictwo, i gospodarka wodna, inżynieria systemów biotechnicznych, inżynieria środowiska, leśnictwo, meblarstwo, ochrona środowiska, ochrona zdrowia roślin, ogrodnictwo, pedagogika, rolnictwo, socjologia (i j. nowożytny), technologia drewna, technologie energii odnawialnej, technologia żywności i żywienie człowieka, towaroznawstwo w biogospodarce, zarządzanie i inżynieria produkcji, zootechnika, żywienie człowieka i ocena żywności, ekologiczne rolnictwo i produkcja żywności, gastronomia i hotelarstwo, hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich, geologia, fizjoterapia, oceanografia, ochrona środowiska i wiele innych… 

Nazwy wyżej wymienionych klas definiują ich rozszerzenia. Jednak należy pamiętać, że liceum ogólnokształcące kształci ogólnie, zgodnie z podstawą programową przewidzianą dla liceum.

W naszej szkole mamy niestandardowe podejście do ucznia. Nauczyciele pozwalają poprawiać nie tylko sprawdziany, ale i kartkówki. Wychodzimy bowiem z założenia, że nie ocena jest najważniejsza, tylko to, że uczeń zrozumie daną partię materiału i będzie w stanie pokazać sobie i nauczycielowi, czego się nauczył – nawet gdy uda mu się to dopiero za piątym razem.

Uczniowie naszej szkoły mogą spędzać przerwy w salach, na kanapach. Mają swoje zaplecze socjalne, które wyposażyli w potrzebne akcesoria, by na przerwie móc przygotować sobie kawę lub herbatę. Sami utrzymują na zapleczu porządek.

Liceum wynajmuje sale od szkoły podstawowej w Stanisławowie Pierwszym. Na co dzień korzystamy nie tylko z naszych, dobrze wyposażonych pracowni (każda ma tablicę multimedialną, klimatyzację), ale i z sal przedmiotowych SP takich jak: sala chemiczna, fizyczna, informatyczna, historyczna oraz sale gimnastyczne. Korzystamy z całego zaplecza sportowego, ze stołówki oraz biblioteki i czytelni, sklepiku, z szatni. Mamy miejsca, do których nie wchodzą uczniowie szkoły podstawowej – są to wynajmowane przez nas sale, zaplecza oraz mini-czytelnia, w której uczniowie mogą spędzić czas w ciszy z książką czy z czasopismem oraz odrobić lekcje.Naszym uczniom proponujemy konsultacje i zajęcia dodatkowe. Oferujemy spotkania z wykładowcami uczelni wyższych, wyjazdy do teatru, kina, na wykłady i warsztaty przedmiotowe, ciekawe wycieczki, udział w projektach i konkursach. Zachęcamy do przejrzenia naszych dotychczasowych aktywności prezentowanych na głównej stronie szkoły oraz w zakładce galeria – zobrazuje to najlepiej kierunek naszych codziennych działań.


PROJEKT CMI w naszym liceum

PROJEKT CMI w naszym liceum

Dzięki zaangażowaniu pani dyrektor, Magdaleny Grodzkiej – Bulge, oraz nauczyciela informatyki, pana Piotra Kutra, nasza szkoła przystąpiła do projektu CMI.

Projekt CMI stanowi kompleksową koncepcję wzmocnienia polskiej edukacji informatycznej ukierunkowanej na kształcenia uzdolnionych uczniów przy zaangażowaniu najlepszych uczelni technicznych w kraju. Dzięki realizacji wskazanych celów projekt wzmocni u uczniów chęć rozwoju zainteresowań z zakresu algorytmiki i programowania, posłuży także upowszechnieniu idei konkursów informatycznych oraz wyłoni zespoły zdolne do podjęcia rywalizacji w zawodach informatycznych na poziomie krajowym oraz ogólnoświatowym. CMI przyczyni się do podniesienia kompetencji dydaktycznych 1500 osób prowadzących koła informatyczne oraz 12000 uczniów, wśród których znaleźli się także nasi licealiści oraz uczniowie klas VI-VIII Szkoły Podstawowej w Stanisławowie Pierwszym.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej, tj. osób prowadzących zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania informatyczne, a także aktywizacji młodzieży uzdolnionej informatycznie, pobudzania kreatywności oraz promowania współpracy zespołowej w ramach kół informatycznych.

Centrum Mistrzostwa Informatycznego zapewnia uczestnictwo w prestiżowym projekcie o zasięgu ogólnopolskim, w tym możliwość stałego kontaktu ze społecznością renomowanych uczelni technicznych, a także kooperację środowisk dydaktycznych na polu uczelni wyższych i nauczycieli szkolnych.

Dzięki udziałowi w  projekcie „Centrum Mistrzostwa Informatycznego”, uczniowie uczestniczący w zajęciach wspieranych przez Granty ogólne (algorytmiczne) oraz Granty projektowe (aplikacyjne), uzyskają możliwość startowania w zawodach algorytmicznych i projektowych organizowanych przez Politechnikę Łódzką.

Życzymy sukcesów naszej grupie grantowej i czekamy na relacje z jej działalności.

projekt CMI

Informacja z Kuratorium Oświaty w Warszawie

Szanowni Państwo,

W zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego szkoły powinny stosować się do wytycznych Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Zgodnie z przepisami prawa dyrektor szkoły odpowiada za bezpieczeństwo uczniów, przy czym podejmowane działania powinny być adekwatne do sytuacji i zgodne z obowiązującymi procedurami.

Zgodnie z komunikatem Głównego Inspektora Sanitarnego z 24 lutego br. obecnie nie ma uzasadnienia dla podejmowania nadmiernych działań typu kwarantannowanie osób powracających z regionów północnych Włoch, odmawianie udziału w zajęciach szkolnych czy zamykanie szkół. 

W celu uzyskania bieżących informacji o zasadach postępowania, w konkretnych, indywidualnych przypadkach dyrektor szkoły powinien skontaktować się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną.

Osoby, które przebywały w północnych Włoszech w ostatnich 14 dniach i zaobserwowały u siebie objawy, takie jak m.in.: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem powinny: niezwłocznie powiadomić telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

Także w przypadku, gdy po powrocie nie zaobserwowano wspomnianych objawów przez 14 dni należy kontrolować swój stan zdrowia:

  • codziennie mierzyć temperaturę ciała
  • wrócić uwagę na występowanie objawów grypopodobnych (złe samopoczucie, bóle mięśniowe, kaszel).

W przypadku wystąpienia tych symptomów należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji na stronie GIS.

Niezbędne jest także przestrzeganie zasad higieny w tym: częste mycie rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości, np. podczas podróży, ich dezynfekcja środkiem na bazie alkoholu.

Z punktu widzenia zagrożenia epidemiologicznego Główny Inspektor Sanitarny nie zaleca podróżowania do: Chin oraz Korei Południowej, Włoch (w szczególności do regionu Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia Romania, Lacjum), Iranu, Japonii, Tajlandii, Wietnamu, Singapuru i Tajwanu. Więcej informacji w komunikacie z 25 lutego br. na stronie GIS.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami na stronach:

Ministerstwa Zdrowia https://www.gov.pl/web/zdrowie/informacja-dla-osob-powracajacych-z-polnocnych-wloch
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów www.premier.gov.pl

Kuratorium Oświaty w Warszawie
Al. Jerozolimskie 32
00-024 Warszawa

Konkurs Szkoła wolna od używek

Główny Inspektorat Sanitarny planuje przeprowadzić w pierwszej połowie 2020 roku IV edycję konkursu „Szkoła wolna od używek”. Konkurs jest wydarzeniem ogólnopolskim, skierowanym do szkół ponadpodstawowych, organizowanym w ramach programu edukacyjnego „ARS, czyli jak dbać o miłość?”.
W przedsięwzięciu mogą wziąć udział również szkoły ponadpodstawowe, które nie uczestniczą w tym programie.
Głównym celem konkursu jest edukacja w zakresie profilaktyki uzależnień od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych.
Zadanie konkursowe będzie polegało na nagraniu i zmontowaniu filmu krótkometrażowego dotyczącego profilaktyki uzależnień od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych.
Prace konkursowe szkoły będą przesyłać do właściwych terenowo powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych (pion oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia) do dnia 8 kwietnia 2020 r. Prace będą oceniane na trzech poziomach: powiatowym, wojewódzkim i krajowym.
Wszelkie informacje na temat konkursu, w tym regulamin są dostępne pod adresem: http://www.szkolawolnaoduzywek.pl/.

Pliki do pobrania
Regulamin_konkursu
Deklaracja_uczestnictwa
Zgoda_na_wykorzystanie_wizerunku

Punkt Pomocy Dziecku i Rodzinie oraz Punkt Informacyjno – Konsultacyjny ds. Uzależnień w Gminie Nieporęt

W związku z realizacją Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2020 – (oraz innych uzależnień) – Gmina Nieporęt prowadzi:

Punkt Pomocy Dziecku i Rodzinie, Nieporęt, ul. Podleśna 4,
tel. 790 304 341
poniedziałki w godz. 18-20, środy w godz. 17-20.
Przyjmuje w nim pedagod resocjalizacyjny, który jest jednocześnie socjoterapeutą, coachem, mediatorem, trenerem treningu zastępowania agresji).

Punkt Informacyjno – Konsultacyjny ds. Uzależnień, Stanisławów Pierwszy, ul. Izabelińska 8 (budynek przy Parafii – wejście z lewej strony budynku)
tel. 606 353 263, środy w godz. 12-18
Przyjmuje w nim certyfikowany specjalista terapii uzależnień; pedagog resocjalizacyjny.

Centrum dietetyczne on-line i poradnia zdrowia psychicznego

W ramach Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej we współpracy 
z Ministerstwem Zdrowia powstało także Centrum Dietetyczne Online (CDO), czyli bezpłatna internetowa poradnia dietetyczna, do której dostęp jest możliwy poprzez stronę internetową www.poradnia.ncez.pl            
Za pośrednictwem CDO każda osoba może skorzystać z profesjonalnej konsultacji dietetycznej. W konsultacjach mogą brać udział rodzice, którzy chcą zapewnić swoim dzieciom prawidłowy sposób odżywiania, zmienić niewłaściwe nawyki żywieniowe czy zastosować dietoterapię w przypadku nadwagi i otyłości.

Na stronie internetowej Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej www.ncez.pl zamieszczone są materiały na temat żywienia dzieci 
i młodzieży (np. zbilansowane jadłospisy) oraz informacje o aktualnych wydarzeniach i kampaniach edukacyjnych kierowanych do rodzin i szkół.

Plakat do pobrania w pdf:
Centrum dietetyczne

Poradnia zdrowia psychicznego

Bezpłatne konsultacje dla mieszkańców Powiatu Legionowskiego z zakresu (3 konsultacje dla każdego mieszkańca):
– psycholog /psychoterapeuta, 
– neuropsychologa,
– diagnoza logopedyczna, 
– diagnoza zaburzeń rozwojowych. 
ZAPISY: TEL. 505 68 54 54 

Bezpłatne konsultacje prowadzane przez Fundacje Psyche – Strefa Pozytywnych Myśli (1 konsultacja dla każdej osoby) z zakresu: 
– psycholog /psychoterapeuta, 
– neuropsychologa, 
– lekarz psychiatra od 18 r.ż. 
– grupy wsparcia, warsztaty terapeutyczna, w tym: 
– grupa samopomocowa (6 bezpłatnych spotkań) 
– warsztaty na trening umiejętności społecznych (4 bezpłatnych spotkań), 
– grupa wsparcia dla rodzin i opiekunów osób chorujących (14 bezpłatnych spotkań), 
– warsztaty terapii zajęciowej dla osób chorujących (6 bezpłatnych spotkań), 
– trening funkcji poznawczych (4 bezpłatnych spotkań), 
– zajęcia terapii ruchowej, gimnastycznej i tanecznej (4 bezpłatnych spotkań), 
– warsztaty grupowe dla osób chorujących (8 bezpłatnych spotkań). ZAPISY: TEL.  505 68 54 54